Nga vijnë gjithë këto shqetësime?

0
370

“Suksesi i pakët, mendimet jo të drejta, mosdalja në pah e së vërtetës, prishja e zemrës, përtacia në përmendjen e Allahut, humbja e kohës, pakënaqësia e njerëzve, largësia që krijohet ndërmjet njeriut dhe Zotit, mosrealizimi i lutjeve, ashpërsia e zemrës, mospasja mbarësi në jetë dhe pasuri, privimi nga dija, poshtërimi, shtypja nga ana e armikut, ngushtimi i kraharorit, sprovimi me shokë të këqinj që të prishin zemrën dhe të marrin kohën, streset dhe ankthet e gjata, jeta e padurueshme, shqetësimet shpirtërore….; që të gjitha vijnë si rezultat i gjynaheve dhe pavëmendja në përkujtimin e Zotit.

Ato mbijnë nga toka, ashtu siç dalin kërpudhat pas shiut, ashtu siç vjen shkrumbi pas zjarrit.

E të kundërtat e të gjitha këtyre vijnë nga devotshmëria dhe bindja ndaj Zotit.”

El – Feuaid – Ibn Kajim el Xheuzije