Vendet me taksën më të lartë të shitjes

Hungaria ka taksën më të lartë të shitjeve në botë, me 27%.

Tatimi në shitje është tatimi i paguar qeverisë për shitjen e mallrave dhe shërbimeve të caktuara. Sa herë që një kompani ose një ofrues shërbimi i ofron mallrat e veta konsumatorëve, qeveria në atë vend të caktuar zakonisht merr një shumë specifike. Taksa e shitjes ndryshon nga një vend në tjetrin, në varësi të përqindjes së përqindjes ose përqindjes së përcaktuar nga qeveria në atë vend. Vendet me taksën më të lartë të shitjes janë siç janë diskutuar më poshtë./www.kumti.com

Hungari

Ardhja e parë me taksën më të lartë të shitjeve në botë është Hungaria. Taksa e shitjes së vendit qëndron në 27% të të ardhurave totale të shitjeve. Taksa e shitjeve është përmirësuar nga 18% që nga 1 janari 2012. Megjithatë, ekziston një përjashtim për disa produkte të tilla si produkte medicinale dhe disa produkte ushqimore. Disa ushqime dhe produkte medicinale janë të ngarkuar me një taksë të shitjes prej 22%. Një taksë prej 18% është imponuar në ofrimin e shërbimeve të internetit, hotelierisë dhe pjekjes. Forma të tjera të tatimit siç janë të ardhurat dhe taksat e korporatave në Hungari janë relativisht më të ulëta se taksat e shitjes.

Kroacia
Qeveria e Kroacisë imponon një taksë të shitjes 25% mbi mallrat e shitura dhe shërbimet e ofruara në vend. Megjithatë, disa mallra u nënshtrohen një takse të ulët dhe të standardizuar të shitjeve. Mallrat që i nënshtrohen taksës së shitjes 13% në vend të standardit 25% përfshijnë qumësht, bukë, gazeta, libra, ilaçe dhe revista. Shërbimet e hotelit janë gjithashtu të përjashtuara nga taksat standarde. Taksat e tjera si tatimi mbi të ardhurat dhe tatimi në korporata janë më të ulëta në krahasim me taksën e shitjeve në Kroaci.

Danimarkë
Danimarka imponon një taksë të pakthyeshme të shitjes prej 25%. Ka pak mallra dhe shërbime që përjashtohen nga tatimi standard prej 25%. Këto përfshijnë transportin publik, produktet ushqimore, gazetat, operacionet e agjencive të udhëtimit dhe qiranë e lokaleve të caktuara.

Norvegji
Taksa e shitjeve në Norvegji qëndron në 25%, norma standarde e përgjithshme që supozohet të aplikohet gjatë tatimit të të gjitha mallrave dhe shërbimeve që konsumohen dhe ofrohen në Norvegji. Megjithatë, disa mallra të tilla si ushqimet janë subjekt i një ulje të taksës së shitjes prej 15%. Shërbime të tilla si transporti publik dhe ofrimi i shërbimeve të rrjetit në Norvegji janë gjithashtu në dobi të një takse të reduktuar të shitjes, e cila zakonisht qëndron në 8%.

Suedi
Taksa e shitjeve që i nënshtrohen mallrave dhe shërbimeve në Suedi qëndron në 25%. Ekziston edhe një përjashtim për disa mallra dhe shërbime të caktuara. Këto mallra përfshijnë artikujt ushqimorë dhe produktet medicinale që i nënshtrohen taksës së shitjes prej 12%. Shërbimet që janë të përjashtuara nga taksat standarde të shitjeve përfshijnë transportin publik dhe shërbimet hoteliere. Përveç tatimit në korporata, forma të tjera të zakonshme të tatimit të tilla si tatimi mbi të ardhurat janë relativisht më të larta se tatimi mbi shitjet në taksën e shitjeve në Suedi.

Efektet e taksës së shitjes së lartë
Cilat janë ndikimet e mundshme të një qeverie që imponon një taksë të lartë të shitjes për shitjen e mallrave dhe shërbimeve? E pra, tatimi i lartë i shitjeve mban jashtë investitorëve. Është e qartë, investitorët do të preferonin vendet me taksë të ulët të shitjeve tek ata me taksë të lartë të shitjes. Tatimi i ulët i shitjes rrit marzhin e fitimit. Përveç kësaj, tatimi i lartë i shitjes që është uniform në të gjitha mallrat dhe shërbimet regresive. Me këtë, ajo tenton të privojë të ardhurit me të ardhura të ulëta më shumë se të ardhurit me të ardhura të larta. Kjo është për shkak se norma e shitjeve nuk ndryshon në varësi të pasurisë së një personi.//www.kumti.com

Artikulli paraprak10 vendet më të vogla në Evropë
Artikulli vijuesPahor: Demarkacioni duhet ratifikuar