Çfarë është rajoni?

Në gjeografi, një rajon është një zonë e gjerë që dallon nga karakteristikat fizike

 

Rajonet janë zona të ndara gjerësisht nga gjeografia fizike (karakteristikat fizike), gjeografia njerëzore (karakteristikat e ndikimit të njeriut) dhe aspektet mjedisore (ndërveprimi mes mjedisit dhe njerëzimit). Këto zona janë të shënuara nga vetitë e shumta unike të cilat janë të dallueshme nga jashtë dhe brenda homogjen. Rajonet atmosferike dhe rajonet hidrosferike përfshijnë zonat e mbuluara nga klima mbi masat ujore dhe tokën. Këto nën-rajone dhe rajone gjeografike përshkruhen nga kufijtë e tyre të përcaktuar tranzicionalë, ndërsa ligji përcakton fushat e juridiksionit si kufijtë kombëtarë.Kumti.com

Rajonet Globale
Rajonet globale dallohen nga hapësira. Dy mjediset kryesore tokësore të cilat e dallojnë zonën globale përfshijnë ujin dhe tokën. Rajonet më të rëndësishme të tokës në Tokë quhen kontinente, dhe rajoni më i madh i ujit quhet oqean. Fusha të tjera që nuk i përkasin këtyre klasifikimeve përfshijnë arqipelagun që i takon zonave bregdetare ose rajonit të tërmetit siç përshkruhet në gjeologji. Historia njerëzore dhe përpjekja e saj për të reduktuar një zonë të madhe në një regjionalizim të përshtatshëm për qëllime studimi ndihmojnë në përcaktimin e rajoneve kontinentale. Përkufizimi i disa kontinenteve përfshin një veçori të veçantë kontinentale të tilla si Sahara ose pellgu Amazon, të cilat zënë një përqindje të konsiderueshme të pjesës së tyre përkatëse. Rajonet kontinentale janë konstruksione të krijuara nga shqyrtimi i një metode efikase për përcaktimin e një zone të madhe. Për më tepër, studimet akademike, mediat dhe përvojat tona personale na ndihmojnë të kuptojmë botën.Kumti.com

Gjeografia Rajonale
Gjeografia rajonale është një fushë unike e gjeologjisë që studion rajonet. Ideja e rajoneve është vendimtare dhe përdoret gjerësisht nga degë të ndryshme të gjeografisë me secilën që përshkruan një zonë në terma rajonalë. Rajoni kulturor është termi që përdoret në gjeografinë kulturore; Gjeografia mjedisore përdor ecoregionin dhe bioregionin në biogeografi. Në gjeografinë fizike, zoogeografia, ekologjia, gjeografia e mjedisit dhe rajonet biogjeografike bazohen në karakteristika të shumta natyrore si: vargjet malore, rajonet kombëtare, biomat, izotopet dhe llojet e tokës. Me gjeografinë njerëzore, nën-rajonet dhe rajonet përshkruhen nga etnografia. Çdo rajon ka një natyrë unike të paluajtshme. I pari është mjedisi natyror që përfshin klimën dhe formën e tokës. E dyta është e paluajtshme-natyra në çdo rajon është elementet fizike të ndërtuara në të kaluarën. E fundit është konteksti socio-kulturor i cili nuk mund të zëvendësohet as nga ardhja e emigrantëve të rinj. Gjeografia rajonale fokusohet në rajone të madhësive të ndryshme në Tokë. Qëllimi kryesor i gjeografisë është të përcaktojë dhe përshkruajë karakteristikat e zonave të ndryshme të planetit me elemente natyrore dhe njerëzore. Gjeografia rajonale gjithashtu fokusohet në rajonalizimin e cila përfshin të gjitha metodat e duhura të përdorura në ndarjen e hapësirës në rajone.Kumti.com

Gjeografia e Njeriut
Një tjetër degë e gjeografisë rajonale, e cila fokusohet në atë se si njerëzit ndërveprojnë me mjedisin, është gjeografia njerëzore. Gjeografia njerëzore fokusohet kryesisht në studimin e proceseve dhe modeleve që formojnë ndërveprimin njerëzor me mjedisin e tyre. Gjeografia njerëzore përfshin aspektin politik, njerëzor, social, ekonomik dhe kulturor të një rajoni. Lidhjet e gjeologjisë mjedisore Gjeografia njerëzore dhe peizazhi fizik. Gjeografia njerëzore është e ndarë në kategori të shumta, përfshirë demografinë, gjeopolitikën, gjeografinë sociale, gjeografinë e turizmit dhe etnografinë ndër të tjera. Gjeografia njerëzore ka ndarë më tej rajonet në fusha të ndryshme të cilat përfshijnë:

1) Rajoni Historik
Rajonet historike përfshijnë studimin e historisë së njerëzve dhe se si lidhet me zonat dhe vendet. Rajoni historik është studimi se si rrethet dhe vendet kanë evoluar. Këto fusha përfshijnë vende që kanë një bazë etnike, kulturore, politike dhe gjuhësore, pavarësisht nga kufijtë aktualë. Rajonet historike përdoren si përcaktim për analizimin dhe studimin e zhvillimit shoqëror të një kulture specifike pa u referuar organizatave bashkëkohore shoqërore, politike dhe ekonomike.Kumti.com

2) Rajonet e Turizmit
Zonat e turizmit janë zona gjeografike të cilat qeveria i ka lënë mënjanë për shkak të karakteristikave të tyre të përbashkëta mjedisore ose kulturore. Qeveria i emëron këto vende pas një rajoni gjeografik të mëparshëm ose të tanishëm ose krijon një emër unik për qëllime turistike. Këto emra ngjallin një cilësi të jashtëzakonshme të zonës dhe madje sugjerojnë një eksperiencë të qëndrueshme turne. Për të tërhequr vizitorët këto shtete, provinca dhe madje edhe rajonet administrative janë gdhendur në një rajon turizmi. Disa nga zonat e krijuara nga qeveria për qëllime turistike përfshijnë Qarkun Liqeni në Mbretërinë e Bashkuar dhe Vendin e Verës në Kaliforni.Kumti.com

3) Rajonet fetare
Nganjëherë një vend i lidhur me një fe të caktuar mund të emërohet pas besimit si të ashtuquajturit krishterim. Bota Myslimane është termi që përdoret për t’iu referuar vendeve ku besimi islam është dominues. Brenda disa feve kryesore, ka shumë rajone të përcaktuara. Kisha Ortodokse Lindore, Kisha e Anglisë dhe Kisha Katolike Romake përcaktojnë qytete të tyre kishtare duke përdorur emra si Parish, Dioqeza, Eparchy dhe krahinat kishtare. Kisha Lutherane-Misuri Sinodi ndan Shtetet e Bashkuara në 33 zona gjeografike. Kisha Katolike Romake ndanë Shtetet e Bashkuara në 32 zona kishtare.

4) Rajonet politike
Në gjeografinë politike, sektorët bazohen në njësi të ndryshme qeveritare duke përfshirë vendbanimin, territoret, shtetet sovrane, krahinat dhe qarqet. Zonat politike janë gjithashtu të ndara në grupe të shumta shumëkombëshe si Bashkimi Evropian dhe NATO, ndër të tjera. Rajonet e tjera joformale janë Lindja e Mesme, Evropa Perëndimore dhe bota e tretë.Kumti.com

5) Rajonet Ushtarake
Në ushtri, një rajon është emri i një formacioni që është më i madh se grupi i ushtrisë, por më i vogël se teatri i ushtrisë. Madhësia e tyre ndryshon nga një milion në dy milionë ushtarë. Një teatër i ushtrisë përbëhet nga dy rajone të ushtrisë. Marshalli në terren dhe një komandë e përgjithshme e përgjithshme e këtij formacioni në Shtetet e Bashkuara. Për shkak të madhësisë së këtij grupi, qeveria rrallë përdor një rajon dhe hera e fundit që kjo formacion ushtarak mori pjesë në një luftë ishte në Luftën e Dytë Botërore.

6) Rajonet joformale ose tradicionale
Ndarjet tradicionale territoriale të vendeve të shumta janë referuar si ” rajone ” në gjuhën angleze. Këto njësi rrallë përbëjnë bazën e ndarjes aktuale administrative të këtyre kombeve, por ato ndihmojnë në përcaktimin dhe madje kufizimin e numrit të madh të identiteteve rajonale lokale, ndërkohë që krijon një ndjenjë përkatësie. Disa prej këtyre rajoneve tradicionale përfshijnë Japoninë, Korenë, Sllovakinë, Finlandën dhe Norvegjinë.

7) Rajonet Administrative
Termi ” regjion ” rrjedh nga fjala latine regio dhe vende të ndryshme e përdorin këtë term si emrin zyrtar të një subnacional. Disa nga këto vende përfshijnë Kili, Belgjikë, Çad dhe Angli ndër vendet e tjera.Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është qëndrueshmëria?
Artikulli vijuesCili vend kontribon më së shumti në buxhetin e Bashkimit Evropian?