Çfarë është qëndrueshmëria?

Qëndrueshmëria, në një kuptim të përgjithshëm, është qëndrueshmëria e proceseve dhe sistemeve

Fjala ‘qëndrueshmëri’ rrjedh nga fjalët ‘të qëndrueshme’ dhe ‘aftësi’. Në ekologji, fjala mund të përkufizohet si karakteristikë e sistemeve biologjike, si ligatinat dhe pyjet, për të qëndruar pa produktivitet dhe të ndryshme. Në një kuptim të përgjithshëm, qëndrueshmëria është qëndrueshmëria e proceseve dhe sistemeve.Kumti.com

Parimi organizues i qëndrueshmërisë është zhvillimi i qëndrueshëm i cili ndahet në katër seksione: kulturë, ekonomi, politikë dhe ekologji. Një term tjetër, zhvillim i qëndrueshëm, i referohet studimit të shkencës së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Për mbijetesën e racës njerëzore në planin afatgjatë, është e rëndësishme që mjediset e shëndetshme dhe ekosistemet të jenë të disponueshme. Ekzistojnë disa mënyra për të reduktuar ndikimin negativ të mjedisit të njeriut duke përfshirë menaxhimin e resurseve mjedisore, inxhinieri kimike që është miqësore me mjedisin dhe mbrojtjen e mjedisit. Një tjetër term paraqet vetveten, ekonominë ekologjike, e cila është studimi i fushave që kërkojnë të adresojnë ekosistemet natyrore dhe ekonomitë njerëzore.

Komponentët e Qëndrueshmërisë
Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të zhvillimit social dhe ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit janë identifikuar gjatë Samitit Botëror të 2005 për Zhvillimin Social. Pikëpamja që atëherë është shprehur në formën e një ilustrimi me tri qarqe që mbivendosen. Ky ilustrim përdoret për të treguar se tre qëllimet nuk janë ekskluzive reciprokisht. Ajo në fakt shkon për të provuar se, qëllimet kanë aftësinë për të përforcuar njëri-tjetrin për shkak të ndërvarësisë midis tyre. Për shkak të këtij aspekti, asnjëri prej tyre nuk mund të ekzistojë pa të tjerët. Disa shkencëtarë të shoqërisë kanë vendosur të shtojnë një shtyllë tjetër në fushën e qëndrueshmërisë; gjeneratat e ardhshme. Kjo shtyllë e re po nxjerr planin afatgjatë që shpesh shoqërohet me qëndrueshmërinë.Kumti.com

Zhvillimi i qëndrueshëm përbëhet nga një ekuilibër midis përdorimit të brendshëm dhe global të burimeve të tokës si një mënyrë për t’u kujdesur për nevojat njerëzore, por po ashtu për të siguruar që mjedisi të mos abuzohet dhe të shkatërrohet. Është një masë për të ruajtur mjedisin për gjeneratat e ardhshme.

Prandaj, qëndrueshmëria mund të përmblidhet si vendimmarrje e përgjegjshme, si dhe inovacione për të reduktuar ndikimin shkatërrues shkatërrues. Të mos shpërfillen aspekte të tjera të rëndësishme, duhet të arrihet një ekuilibër mes disa gjërave si arritja e ekonomisë, qeverisja dhe politika, vlerat / kultura e njerëzve dhe qëndrueshmëria ekologjike. Një ekuilibër mes të gjitha këtyre do të ndihmojë për të siguruar që planeti është i dëshirueshëm për të gjitha llojet që jetojnë në të tani, si dhe në të ardhmen.Kumti.com

Rrethet e Qëndrueshmërisë
Qarqet e pikëpamjes së qëndrueshmërisë identifikuan katër fusha të qëndrueshmërisë ekologjike, ekonomike, kulturore dhe politike sipas Agjendës 21 të Kombeve të Bashkuara, e cila përcakton që kultura të jetë pjesë e katër fushave të zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo qasje aktualisht përdoret gjerësisht nga shumë organizata në botë si Metropolis dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Qytetet.

Shtatë modalitete
Një pikëpamje tjetër ka sugjeruar se qeniet njerëzore duhet të përpiqen të arrijnë të gjitha ato që duan përmes shtatë modaliteteve, përkatësisht: komunitetit, qeverisë, fiziologjisë, kulturës, mjedisit, ekonomisë dhe grupeve profesionale. Qëndrueshmëria njerëzore mund të arrihet duke arritur qëndrueshmërinë në të gjitha nivelet e përcaktuara në këtë qasje.

Duke ecur perpara
Qëndrueshmëria ka dy elemente kyçe: hulumtimi dhe inovacioni. Një shembull i rëndësishëm është politika evropiane për kërkimin dhe inovacionin mjedisor që synon përcaktimin dhe zbatimin e një axhende që kërkon të bëjë ekonominë dhe shoqërinë si një të gjelbër. Një ekonomi dhe shoqëri e gjelbër do të thotë qëndrueshmëri. Horizonti 2020 është një program evropian që mbështet hulumtimin dhe inovacionin në Evropë (është e hapur për pjesëmarrje në mbarë botën). Një nga mënyrat e arritjes së qëndrueshmërisë është duke inkurajuar fermerët që të praktikojnë bujqësinë e gjelbër që do t’u mundësonte atyre të përfitonin plotësisht përfitimet nga mjedisi dhe në të njëjtën kohë të siguroheshin që gjenerata e ardhshme të shikohet.Kumti.com

Elasticitet

Në aspektin ekologjik, elasticiteti përcaktohet si aftësia ose kapaciteti i një ekosistemi të veçantë për të absorbuar ose marrë një shqetësim, por ende të jetë në gjendje të ketë qëndrueshmërinë e saj dhe strukturën bazë të saj. Mendimi për elasticitetin doli për shkak të nevojës për të trajtuar dhe menaxhuar ndërveprimet që ndodhin midis qenieve njerëzore dhe mjedisit natyror ose ekosistemeve në një mënyrë që është e qëndrueshme. Megjithatë, mendimi i elasticitetit nuk ka një përkufizim të duhur deri në këtë pikë. Megjithatë, është e mundur të kuptojmë se për çfarë ka të bëjë. Mendimi ndihmon për të kuptuar dhe adresuar sa e madhe mund të marrë një goditje nga qeniet njerëzore dhe ende të jetë në gjendje të sigurojë nevojat e gjeneratës së tanishme dhe ende të ruajë aftësinë për të siguruar për të ardhmen. Resilience-thinking gjithashtu ndihmon për të siguruar mbështetjen e plotë të politikëbërësve globale për të menaxhuar dhe për të ndihmuar në promovimin e burimeve kryesore planetare. Menaxhimi i duhur dhe promovimi i këtyre burimeve ndihmon në përmirësimin e elasticitetit të ekosistemit të veçantë. Elasticiteti është në proporcion me qëndrueshmërinë. Si rezultat, qëndrueshmëria është rritur gjithashtu. Me këtë njohuri në mendje, bëhet e mundur të matet niveli i qëndrueshmërisë së çdo ekosistemi në ngjarje ose momente të caktuara ku forcat rigjeneruese që ndodhin natyrshëm, për shembull ujë, tokë, bimësi, energji diellore dhe forca të tjera, ndërlidhen me energjinë që lirohet nga mjedisi si pasojë e shqetësimeve.Kumti.com

Një qasje më praktike për qëndrueshmërinë është sisteme të mbyllura. Këto sisteme mbajnë një proces për të qenë produktiv për një kohë të pacaktuar duke siguruar që burimet e përdorura nga njerëzit janë zëvendësuar nga ata njerëz të njëjtë me burime të tjera me vlerë apo përfitim edhe më të madh. Përdorimi dhe zëvendësimi i këtyre burimeve bëhet në mënyrë të tillë që të mos ndodhë degradimi i mjedisit. Në projektet njerëzore, qëndrueshmëria mund të matet nëse dhe vetëm nëse ekziston një përgjegjësi e qartë e burimeve të përdorura dhe burimet e vendosura për të zëvendësuar ato të shpenzuara. Natyrisht, kontabilizimi i përdorimit të burimeve bëhet përmes përshtatjes si një ekosistem rimëkëmbet. Është thelbësore të kuptoni se përshtatja natyrore kërkon shumë kohë në varësi të shqetësimit. Një shqetësim, thonë një zjarr, ndodh. Natyra absorbon ndikimin e zjarrit, pastaj e përdor këtë ndikim nëse është pozitive ose e devijon këtë energji.Kumti.com

Në analizën e sistemeve të tjera si zonat urbane dhe parqet kombëtare, një mënyrë e thjeshtë për të shqyrtuar qëndrueshmërinë dhe elasticitetin është aftësia e inxhinierëve për t’iu përgjigjur ndryshimeve në mjedis./Kumti.com

Artikulli paraprakMësojani fëmijës vetëmbrojtjen
Artikulli vijuesÇfarë është rajoni?