Si të sprovon Allahu në begati apo me fatkeqësi

0
268

Ka thënë Ibn El kajim – Allahu e mëshiroftë:
“ Begatitë janë sprovë nga Allahu dhe me anë të tyre del në pah falenderimi i falenderuesve dhe mohimi i mohuesave.

Allahu sprovon me begati ashtu siç sprovon edhe me fatkeqësi. Allahu i madhëruar thotë:

“ Për sa i përket njeriut, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thotë: “Zoti im më ka nderuar.”

Por, kur e sprovon atë, duke ia ngushtuar mjetet e jetesës, ai thotë: “Zoti im më ka poshtëruar.” (El fexhr: 15 – 16)

“ Feuaid el feuaid”, f. 406