3 këshilla të bukura

0
372

Një herë Uehb bin Munebih i tha nxënësve të tij:

A doni t’ju mësoj mjekësi për të cilën nuk do të kritikojnë doktorrët? Dituri të fik’hut për të cilën nuk do t’ju kritikojnë dijetarët? Urtësi për të cilën nuk do t’ju kritikojnë të urtët? Thanë:

Po, patjetër na i mëso!

Ai tha: Mjekësia për të cilën nuk do t’ju kritikojnë doktorrët është që çdo herë në fillim të ushqimit të thoni bismilah dhe në fund të tij ta falenderoni Allahun (elhamdulilah).

Dituria e fik’hut për të cilën nuk do t’ju kritikojnë dijetarët është që sa herë të pyeteni nëse keni dituri përgjigjuni, e nëse jo, atëherë thoni: Nuk e dimë.

Urtësia për të cilën nuk do t’ju kritikjonë të urtët ëshët të shpeshtoni heshtjen dhe të flisni vetëm kur të pyeteni për diçkaز

” Ez zuhd” i imam Ahmedit, 2194