A lirohen mallrat për qëllime humanitare?

0
365

Bazuar ne Kodin Doganor dhe te Akcizave Kodi nr. 03/L-109, aneksi A, Kapitulli I, mbi Lirimet nga Detyrimet e Importit, neni 69 Mallrat për Organizata Humanitare ose Bamirësie, lirohen nga detyrimet e importit, përderisa një gjë e tille te mos shkaktoje keqpërdorime apo çrregullime te mëdha te konkurrencës.