A shërohet magjia me magji?

0
304

Nuk ka nevojë në të, nuk ka nevojë dhe nuk shërohet magjia me kufër (mosbesim), sepse magjia është kufër –Allahu na ruajt- mësimi i saj, të mësuarit e saj të tjerëve si dhe të vepruarit me të është mosbesim.

Nuk shërohet me kufër, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem thotë: “Kurohuni, mirëpo, mos u kurohuni me gjëra të ndaluara (haram)”.

Abdullah ibën Mes’udi, radijAllahu anhuma, siç e transmeton Buhariu, ka thënë: “Me të vërtetë Allahu nuk e ka bërë shërimin tuaj në ato gjëra që ju ka ndaluar juve”. Po.

Shejh Salih elFeuzani, Allahu e ruajttë!