Çelësat e së mirës dhe të së keqes

Çelësat e së mirës dhe të së keqes

Çelësat e së mirës janë:

– çelësi i xhenetit: teuhidi (njëshmëria e Allahut).
– çelësi i dashamirësisë: besnikëria.
– çelësi i diturisë: pyetja.
– çelësi i fitores: durimi.
– çelësi i namazit: abdesti.
– çelësi i haxhit: ihrami.
– çelësi i suksesit: devocioni.
– çelësi i shtimit të të mirave: mirënjohja.
– çelësi i dëshirave të ahiretit: asketizmi në këtë botë.
– çelësi i përgjigjes: duaja.
– çelësi i imanit: të menduarit për krijesat e Allahut.
– çelësi i jetës së zemrave: meditimi për fjalët e Allahut dhe lënia e gjynaheve.
– çelësi i riskut: istigfari dhe devotshmëria.
– çelësi i krenarisë: respektimi i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij.
– çelësi i rahmetit: bamirësia ndaj të tjerëve.

Çelësat e së keqes janë:

– çelësi i çdo mëkati: alkooli, që është nëna e të këqijave.
– çelësi i amoralitetit: muzika dhe dëgjimi i saj.
– çelësi i privimit: përtacia.
– çelësi i hipokrizisë: gënjeshtra.
– çelësi i koprracisë: lakmia.
– çelësi i çdo bidati dhe humbjeje: refuzimi i Sunetit.
– çelësi i çdo të keqeje: miqësia e tepruar me dynjanë.
– çelësi i kufrit (mosbesimit): të gjitha llojet e gjynaheve.

Janë të lumtur dhe fatbardhë ata të cilët posedojnë çelësat e së mirës dhe e mbyllin të keqen, ndërsa janë të mjerë ata të cilët posedojnë çelësat e së keqes dhe e mbyllin të mirën.
Allahu im! Na bëj prej çelësambajtësve të së mirës!

Përktheu dhe përshtati: Ulvi Fejzullahu
4.4.2008

Artikulli paraprakImazhe nga dashuria e Muhamedit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ndaj ummetit të vet
Artikulli vijuesU shqiptuan dënimet me burg për rastin „Celula“