Shejh Albani për fudbollin

0
2793

Shejkh el-Albânî:

Sa i përket futbollit, unë nuk e konsiderojë atë të padobishëm, pa e përmendur të ndaluar. Megjithatë, ka kushte të cilat për dijetarët janë të dukshme. Një prej kushteve është që veshja të jetë në pajtueshmëri me Sheriatin. Ajo (veshja) nuk duhet të tregojë pjesët e ndaluara të trupit (avretin). Shumica e futbollistëve dhe atleteve të tjerë bien në këtë gabim.

Një kusht tjetër është që lojrat të mos luhen gjatë kohëve të namazit e që kjo të jetë shkak që të lihet namazi apo të mos falet me xhemat. Nëse këto kohë ruhen brenda kufijëve të sheriatit, atëherë nuk konsiderohen të jenë humbje kohe. Në rast të tillë ato konsiderohen si faktorë të cilët e forcojnë trupin e muslimanit.

Përktheu: Avni T. Xhemajli (Ebu Ensarij)