Auditimi

0
284

Auditimi (ang.:Auditing) është term administrativ me të cilin nënkuptohet procesi që mund të realizohet për të kënaqur kërkesat e menaxhimit, apo të ndonjë auditori tjetër të pavarur, për të plotësuar obligimet statusore[1]
Varësisht nga aspektet e auditimit janë të njohur : auditit i brendshëm dhe i jashtëm