Çfarë është etnografia?

Etnografia është studimi sistematik i njerëzve dhe kulturave.

Etnografia është një metodologji cilësore kërkimore që përfshin studimin e një grupi kulturor që jeton në mjedisin e tij natyror gjatë një periudhe të gjatë kohore. Kjo përfshin hulumtuesin etnografik që futet në fushën e studimit për të regjistruar të dhëna përmes vëzhgimit ose intervistave. Studiuesi delves në jetën e përditshme të njerëzve dhe bëhet pjesëmarrës për të kuptuar plotësisht kuptimin dhe përvojat e tyre kulturore. Etnografia është një metodë e hulumtimit të shkencave sociale që është pjesë e antropologjisë.Kumti.com

Rëndësia e Etnografisë
Etnografia është e rëndësishme për etnografët dhe shkencëtarët socialë në atë që ndihmon në zhvillimin e një kuptimi të qartë të shumë pyetjeve që çojnë në sjelljen dhe ndërveprimet e njerëzve. Kjo i përgjigjet pyetjeve se si dhe pse njerëzit e një komuniteti ose të një mjedisi të caktuar mendojnë, sillen dhe bashkëveprojnë në mënyrën që ata bëjnë. Studiuesi mund ta kuptojë këtë dhe shumë pyetje jetësore nga këndvështrimi i brendshëm, i cili zakonisht quhet ‘perspektiva emike’.

Në metodologjinë e hulumtimit të sotëm, vendosja në terren nuk kufizohet vetëm tek komunitetet kulturore, por edhe në çdo fushë apo vend që përbën një sjellje të veçantë. Për shembull, etnografi mund të vendosë për të studiuar dhe dokumentuar në mënyrë sistematike jetën dhe ndërveprimet e përditshme të shkollave të caktuara, një rruge të veçantë, korporata ose mbështetës të një klubi futbolli. Duke përfunduar studimin, etnografi pastaj prodhon një produkt të shkruar që llogarit jetën shoqërore të një komuniteti, ndërkohë që sqaron mbi zakonet dhe mënyrën e jetës. Këto janë studime të rëndësishme studimi të hollësishme që shërbejnë si mjete të shkëlqyera për të krijuar ndërgjegjësim për një komunitet të caktuar duke adresuar çështje globale si ndryshimi i klimës, globalizimi dhe migrimi.

Metodat e mbledhjes së të dhënave
Metodat e mbledhjes së të dhënave përfshijnë vëzhgimin dhe intervistat. Studiuesi duhet të gërmoj në komunitet që ata janë duke studiuar dhe përjetuar ndërveprimet ditore të njerëzve gjatë një periudhe të gjatë kohore. Kjo ndihmon në grumbullimin e një grupi të dhënash të madh që përfshin të dhënat hulumtuese hulumtuese dhe historike. Për të arritur këtë, studiuesi duhet të gërmoj thellë dhe t’i përgjigjet pyetjeve të tilla si pse, kush, çfarë, si, ku, kur dhe si. Ky proces njihet si ‘përshkrimi i trashë’, siç quhet antropologu i njohur Clifford Geertz.

Në kryerjen e hulumtimit dhe mbledhjes së të dhënave, etnografi duhet të jetë i paanshëm duke patur sa më pak ndikim në komunitetin që ai po studion. Zhvillimi i besimit është gjithashtu vendimtar për të gjithë procesin. Anëtarët e komunitetit duhet të ndihen rehat në praninë e kërkuesit.

Avantazhet e Etnografisë
Etnografia siguron njohuri unike në jetën shoqërore të njerëzve ndërsa vlerëson perceptimin dhe vlerën e kulturave. Metodat e tjera kërkimore mund të mos jenë aq të sakta në dhënien e kësaj llogarie në thellësi, kështu që etnografia është metoda më e përshtatshme.

Etnografia ndihmon në çlirimin e paragjykimeve negative ose stereotipeve të njerëzve ose komuniteteve të ndryshme. Kjo rrit harmoninë sociale.

Përmes hulumtimit, etnografi zhvillon një kuptim të pasur të kulturave dhe praktikave të popullsive të ndryshme. Kjo gjithashtu ndihmon duke i dhënë dritë thesareve të pashprehura që ka një komunitet.

Etnografia promovon një pikëpamje holistike të grupit / kulturës sesa një perspektive të vetme.

Etnografia siguron lidhje me teori të tilla që materiali i mbledhur mund të krahasohet, analizohet dhe ndryshohet ashtu siç diktojnë të dhënat.

Disavantazhet dhe sfidat
Etnografët përballen me një numër sfidash të tilla si vështirësia në fitimin e besimit tek popujt që po kryejnë hulumtime. Mund të duhet një kohë e gjatë për të vendosur një raport dhe për t’u pranuar.

Varësisht nga kohëzgjatja e hulumtimit, financimi mund të jetë një sfidë e cila vonon studimin e vazhdueshëm.

Paragjykimi i mundshëm ekziston nga ana e etnografit që mund të ndryshojë saktësinë e njohurive të nxjerra nga studimi.

Mund të lindin konflikte dhe çështje ndërpersonale midis kërkuesit dhe anëtarëve të komunitetit.

Siguria e studiuesit duhet të konsiderohet në mjedisin ku ata punojnë, sepse ndonjëherë njerëzit mund të bëhen armiqësor.

Kur është fjala për interpretimin e të dhënave, pasiguritë dhe paragjykimet mund të lindin për shkak të natyrës treguese të etnografisë.

Natyra e vazhdueshme e etnografisë
Në etnografi, të dhënat dhe materiali i mbledhur në terren përdoren në zhvillimin e një teorie në një proces që mund të zgjasë shumë vite. Me daljen e të dhënave të reja, të dhënat dhe teoritë e vjetra zëvendësohen për të siguruar kuptueshmëri dhe perceptime të reja të kulturës dhe praktikave të grupit. Prandaj, etnografia është një proces i vazhdueshëm. Qëllimi i hulumtimit etnografik është krijimi i njohurive të reja kulturore që mbahen në mendjet e njerëzve dhe si kjo njohuri ndikon në këtë mënyrë ndërveprimet shoqërore, ndjenjat e brendshme dhe kontradiktat.Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është traktati?
Artikulli vijuesÇfarë është Protektorati?