Çfarë është traktati?

Traktati është një marrëveshje e bërë sipas ligjit ndërkombëtar

Që nga koha në memorial, traktatet kanë qenë një dokument i rëndësishëm i hartuar nga vende apo grupe të ndryshme për të udhëhequr procesin e sjelljes së paqes, harmonisë ekonomike, përmirësimit të marrëdhënieve tregtare ose riformimit të kufijve. Zakonisht synohet të shqyrtohet nevoja e jashtme e një vendi. Traktatet hyjnë dhe nënshkruhen nga udhëheqësit e shtetit në emër të qytetarëve në një gjuhë të kuptuar nga të gjitha palët e interesuara. Një traktat mund të jetë një dokument ose një seri dokumentesh që lidhen me njëri-tjetrin duke iu referuar të njëjtit subjekt, por mbetet ligjërisht i detyrueshëm.Kumti.com

Si udhëhiqen traktatet?
Në vitin 1969, një mjet u hartua për të siguruar që traktatet janë hartuar sipas standardeve të pranuara ndërkombëtarisht. Konventa e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (VCLT) hyri në fuqi, duke dhënë udhëzime mbi procesin e hartimit të një traktati, procesin e shtimit ose heqjes së disa klauzolave ​​në të, si dhe mënyrën se si ndikimi i tij mund të përfundojë. VCLT nuk jep asnjë të drejtë të posaçme në mënyrë implicite ose eksplicite për asnjë parti, por ofron vetëm udhëzimin. Rregullat dhe rregulloret e një konvente të tillë përfshijnë si statutet zyrtare, ashtu edhe ato jozyrtare. Për shembull, minuta të shkruara me shkrim ose një memorandum mirëkuptimi mund të pranohen si formë e një traktati.

Formati dhe Llojet e Traktateve
Një deklaratë paraprake e përbërë nga disa rreshta formon pjesën e parë. Ajo përcakton qëllimin dhe sjelljen e pritshme nga palët. Gjithashtu citon emrat e palëve të interesuara në kontratë. Një linjë tjetër që thotë se “partitë kanë rënë dakord këtu. . . “Gjithashtu mund të përfshihet në paragrafin e parë. Më pas, trupi i traktatit shpjegon në mënyrë të qartë, në artikuj të numëruar, natyrën e saktë të traktatit dhe rezolutën e bërë në të. Pjesa e fundit është vërejtjet përmbyllëse dhe ka një vend ku palët nënshkruajnë nënshkrimin ose vulën e tyre. Gjithashtu është kapur vendi ku u bë nënshkrimi.

Traktatet mund të grupohen gjerësisht në dy ose shumëpalëshe. Kur marrëveshja përfshin vetëm dy vende, është një traktat dypalësh. Kur kontrata nënshkruhet nga shumë vende, është një traktat shumëpalësh. Traktatet shumëpalëshe mund të përfshijnë gjithashtu rajone ose disa kontinente me secilën palë që luan rolin e saj sipas kushteve të kontratës. Vlera ose përmbajtja e një traktati ekzistues mund të rritet ose reduktohet me një deklaratë me shkrim të njohur si një protokoll

A mund të ndryshohet një traktat?
Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, është me rëndësi të madhe që palët të bien dakord nëse do të pranojnë ndonjë ndryshim në të ardhmen për aq kohë sa ato nuk bien ndesh me qëllimin fillestar të traktatit.

Ekzekutimi dhe Zbatimi i Traktatit
Pasi të nënshkruhet një traktat, palët janë nën detyrime ligjore për të kryer pjesën e tyre. Disa traktate janë vetë-propelling ndërsa të tjerët kërkojnë ndarjen e burimeve të tilla si kapitali dhe burimet njerëzore apo edhe ndryshimet legjislative për t’u bërë të ekzekutueshme. Fjalët në traktat duhet të kuptohen qartë nga të gjitha palët e përfshira dhe aty ku ka një fjalë që ka më shumë se një kuptim, atëherë duhet të miratohet kuptimi i zakonshëm që nuk e ndryshon qëllimin. Njëra palë nuk mund ta detyrojë tjetrën ta pranojë interpretimin e saj. Në rast të mosmarrëveshjeve të ardhshme ose mosmarrëveshjeve që dalin nga formulimi i traktatit, një arbitër është sjellë në bord.

Kur përfundon një traktat?
Çdo palë mund të tërhiqet nga një traktat për sa kohë që nuk shkel kushtet dhe kushtet e deklaruara kur është nënshkruar traktati. Në traktatet dypalëshe, nëse njëra palë del jashtë, atëherë i gjithë traktati përfundon. Në traktatet multilaterale ku një vend me sukses ndalon të jetë palë në marrëveshje, shtetet e tjera mund të vazhdojnë nëse nuk pranojnë të ndërpresin marrëdhënien. Traktatet e tjera ndërpriten nga koha ose shfaqja e një ngjarje të caktuar si lufta ose sporti. Nëse një traktat është futur dhe nënshkruar nga një person i paautorizuar, ose personi ka vepruar përtej kompetencave të tij, atëherë një traktat i tillë nuk është i detyrueshëm për qytetarët. Një traktat i lidhur me mashtrim ose përmes paraqitjes së gabuar të fakteve do të ndërpritet sapo pala tjetër të zbulojë një gënjeshtër të tillë.

A mund të pezullohet një parti e një traktati?
Çështja e pezullimit të një pale në traktat varet nga shkalla në të cilën shkelja ndikon në qëllimin e traktatit. Disa traktate të tilla si ekonomia dhe tregtia që lidhen me to do të përcaktojnë kushtet për dëbimin e një anëtari në fillimin e tij. Një parti mund të pezullohet për shkak të marrëveshjeve të korruptuara ose nëse dëshirojnë të marrin përparësi të padrejtë ndaj nënshkruesve të tjerë.

Cili është roli i Kombeve të Bashkuara në një traktat?
Ekziston një procedurë e caktuar për regjistrimin e një traktati me OKB-në përpara se të ekzekutohet. OKB-ja do të verifikojë përmbajtjen, qëllimin dhe ndikimin e një traktati të tillë përpara se të lejojë ekzekutimin e tij. OKB-ja gjithashtu mund të veprojë si një arbitër në rast se lind një problem që lidhet me traktatin që ishte depozituar me ta.

Shembuj të Traktateve
Gjatë përplasjeve për Afrikën dhe kontinentet e tjera, evropianët nënshkruan marrëveshje me popullin lokal dhe këto ishin kryesisht shtypëse pasi shumica e vendasve nuk dinin të lexonin apo të shkruanin. Megjithatë, ata ndihmuan evropianët të fitojnë burime të mëdha në Afrikë dhe kontinente të tjera.

Traktati Tordesillas i vitit 1494
Kjo marrëveshje ishte midis qytetarëve portugezë dhe spanjollë. Baza e saj ishte ndarjen e rrugëve të eksplorimit ndërsa kërkonin tokë të re. Si rezultat, spanjollët vendosën dhe kontrolluan Amerikën, ndërsa portugezët u shpërngulën në anën lindore nën Vasco Da Gama në vitin 1498. Traktati i bëri të dy vendet të zbulonin mundësi të reja për t’i forcuar ato ekonomikisht.

Traktati i Parisit (1783)
Traktati i Parisit është përmendur si një nga traktatet më me ndikim dhe ndikim që formuan botën duke krijuar Shtetet e Bashkuara moderne. Britanikët, spanjollët, amerikanët dhe populli francez ishin në qendër të këtij traktati. Britania synonte të siguronte që toka e sapokrijuar ishte e gjallë në aftësinë ekonomike për demerimin e francezëve. Pas gjykimit të tokës, amerikanët përfunduan si superfuqi siç i njohim sot.

Kongresi i Traktatit të Vjenës (1814-15)
Kongresi i Traktatit të Vjenës vlerësohet si një me një ndikim të madh. Ajo dekurajoi çdo konflikt të madh midis evropianëve për gati njëqind vjet. Nënshkruar menjëherë pas Luftës Napoleonike, ajo i dha Europës një fytyrë të re ku u blenë tokat e reja duke u dhënë të tjerëve një situatë të favorshme./Kumti.com

 

 

Artikulli paraprakÇfarë është hegjemonia?
Artikulli vijuesÇfarë është etnografia?