Çka është metoda shkencore?

Ibn Al-Haytham besohet të jetë personi i parë që ka përdor metodën shkencore.

Metodat shkencore na ndihmojnë në procesin e të kuptuarit të asaj që na rrethon përmes metodave dhe eksperimenteve të ndryshme që çojnë në një përfundim që synon t’i përgjigjet pyetjeve “çfarë”, “si” dhe “pse”. Metodat përfshijnë një analizë të thellë të të dhënave dhe procedurave të papërpunuara që çojnë në zgjidhjen e nevojshme ose përgjigjen ndaj një problemi, ose informacionin e nevojshëm për të shtuar informacionin ekzistues. Që nga shekulli i 17-të, njerëzit janë përpjekur të peshojnë, formulojnë dhe testojnë një fakt. Ibn Al-Haytham besohet të jetë njeriu i parë që përdor metodën shkencore.Kumti.com

Përmbledhje
Për të qenë një shkencëtar i kryer, duhet të gjesh shpjegime shkencore ndaj fenomenit ose të zbulosh misterin prapa një shfaqjeje. Përfundimi duhet të mbështetet nga dëshmi e një metode shkencore që njëri ka arritur tek ai. Eksperimentet e kontrollit mund të kërkohen gjithashtu për konfirmim të mëtejshëm. Metodat shkencore janë metoda universale të pranuara që mund të përdoren për të zgjidhur një metodë shkencore. Metoda shkencore gjithashtu mund të aplikohet për të fituar njohuri të reja. Që një metodë të konsiderohet, ajo duhet të bazohet në dëshmi empirike ose të matshme.

Hapat e metodës shkencore
Janë gjashtë hapa të përdorura zakonisht:

1. Bëni një Problem / Formuloni një Pyetje
Në bashkëveprimin e ditëve tona me natyrën, ne mund të pyesim një dukuri. Kjo udhëhiqet nga çfarë, kur, pse, si, ku, ose kush. Këtu bëhet pyetja. Për shembull: “Pse kulturat nuk po rriten aq të shëndetshëm sa kanë përdorur?”

2. Formuloni një hipotezë
Njëri mundohet të përgjigjet në pyetjen e ngritur në pyetjen duke dalë me një shpjegim të sugjeruar se pse të korrat nuk janë të shëndetshme. Një shembull në rastin tonë mund të jetë “Të lashtat nuk janë të ujitur mirë ose farat e drejta nuk janë përdorur.” Nuk është domosdoshmërisht që ky është pozicioni i saktë. Hipoteza është thjesht ajo që mendon se problemi mund të jetë.

3. Hulumtimi dhe eksperimenti i projektimit
Kjo përfshin daljen nga rruga për të bërë një kontroll sfondi dhe për të bashkëvepruar me objektin në fjalë dhe për të mbledhur informacion mbi këtë temë. Kjo do të formojë një bazë të fortë për një përfundim shkencor. Për shembull, në pyetjen e mësipërme mund të vizitoni fermat, të intervistoni fermerët dhe të kërkoni të dhënat e tyre të mëparshme ose intervistoni furnizuesit e plehut. Qëllimi është të hetojë nëse gjërat janë parashikuar nga hipoteza.

4. Kryerja e eksperimentit dhe mbledhja e të dhënave
Ky hap kërkon kohë, sepse njeriu duhet të provojë dhe të ndryshojë vazhdimisht një variabël, ndërsa të tjerët mbeten të vazhdueshëm. Mund të ribëhen testet në varësi të rezultateve. Një shkallë e lartë e integritetit është e nevojshme. Aftësitë e vëmendjes së vëzhgimit dhe mbajtja e shënimeve është një domosdoshmëri Në pyetjen tonë më lart mund të përfshijë mbjelljen e parcelave të ndryshme të kulturave dhe ekspozimin e tyre në fenomene të ndryshme nga rotacioni.

5. Analizoni të gjeturat
Vlerësoni rezultatin duke përdorur tabelat, grafikët ose grafikët. Kjo duhet të vihet në një mënyrë që do të kuptohet lehtësisht nga një shkencëtar i ardhshëm. Në pyetjen tonë mbi gjetjet mund të jetë një çështje ushqyese ose ndryshim klimatik, kështu që kulturat që nuk rriten në mënyrë të shëndetshme.

6. Përfundimi i hulumtuesit
Një studiues duhet të zbulojë nëse parashikimi i tyre mbështetet. Ky hap zbulon nëse parashikimet janë të sakta. Një studiues mund të bëjë një hipotezë të ndryshme bazuar në njohuritë e fituara. Hulumtuesit profesionistë do t’i vënë gjetjet e tyre në revista ose do t’i paraqesin ato në takimet e hulumtimit. Qëllimi i kalimit të informacionit është që të mundësojë që shoqëria të përfitojë nga kërkimi shkencor.Kumti.com

Artikulli paraprakA e dini kuptimin e AM dhe PM?
Artikulli vijuesLufta që zgjati më pak se 45 minuta