Diplomatët shqiptarë shëtitje me avion me paratë publike. Miliona lekë të abuzuara me bekimin e Ditmir Bushatit

Një raport i KLSH ka zbuluar fakte tronditëse mbi abuzimet e ambasadorëve dhe konsujve shqiptarë nëpër botë. Të gjitha abuzimet me paratë e buxhetit të shtetit janë bërë nën bekimin e Ministrisë së Jashtme që drejtohet prej 5 vitesh nga Ditmir Bushati.

Në raport thuhet se paratë janë shpenzuar për udhëtime, për argëtim, bileta avioni, pritje-përcjellje dhe telefonata.

Gjatë kontrollit financiar në Ministrinë e Jashtme, KLSH ka konstatuar se: Urdhri për blerjen e biletave ka dalë pas blerjes së biletave, madje në disa raste urdhrat e blerjes janë nxjerrë me shumë vonesë deri 3 muaj pas blerjes së biletave, fakt që tregon se biletat për udhëtim jashtë shtetit janë blerë pa dalë urdhri i titullari, duke mos respektuar në këtë mënyrë kërkesën më minimale që është urdhri i prokurimit i lëshuar nga personi i autorizuar nga titullari i Autoriteti Kontraktor”.

Shpenzimet për telefon

Sipas raportit, diplomatët kanë abuzuar edhe me bisedat telefonike. “Grupet e auditimit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm të MPJ, për auditmet e kryera në njësitë shpenzuese vartëse (ambasadat, konsullatat dhe misionet e ndryshme shqiptare jashtë Shqipërisë), kanë konstatuar si gjetje shpenzime të bisedave falas të kryera nga titullarët e këtyre njësive. MPJ ka dërguar udhëzime e qarkore në lidhje me zbatimin e VKM nr. 864, datë 23/7/2010 “Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridik”, i ndryshuar, duke fiksuar kuotat përkatëse mujore duke cilësuar se tejkalimi i kuotave mujore nuk do të kompensohen gjatë vitit kalendarik. Audituesit kanë njohur kompensimet e muajve gjatë vitit, kur ka pasur tejkalime të kuotave mujore. Audituesit e brendshëm kanë vënë para përgjegjësisë këto persona duke i konsideruar dëm ekonomik për buxhetin e shtetit nëpërmjet llogaritjeve të kompensimeve vjetore”, vijon raporti.

KLSH ka konstatuar gjithashtu se Sektori i Financës për çdo muaj rimburson shpenzimet për telefona celularë për 7 punonjës duke kryer veprimin kontabël në debi në shumën prej 140,000 lekë/muaj pa justifikuar me faturën mujore për shpenzimet faktike, me qëllim kryerjen e pagesave sipas faktit dhe jo sipas limitit që përcaktohet në këtë vendim. “Ky veprim është kundërshtim me VKM nr.864, datë 23.7.2010, “Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë, publikë” pika 15, ku përcaktohet se: “Në çdo rast, shërbimi i ofruar nga institucioni paguhet sipas faturës mujore për vlerën e shpenzuar. Çdo tejkalim i limitit mujor, të përcaktuar sipas pikave 3-9 të këtij vendimi, nuk kompensohet me limitin e muajit pasardhës dhe përballohet nga vetë personi zyrtar””, vijon raporti.

Pritje dhe përcjellje

Kontrolli i Lartë i Shtetit, gjatë kontrollit financiar, ka konstatuar se Ministria e Jashtme ka bërë shpenzime të pajustifikuara për pritje e përcjellje, duke iu referuar konkretisht shpenzimeve për kafe, ujë dhe çaj me bustina. “Nga auditimi konstatohet se MPJ në mënyrë sistematike kryen shpenzime me procedurë prokurimi për blerje materiale për pritje–përcjellje kryesisht kafe, ujë dhe çaj me bustina. Këto blerje për vitin 2016 janë realizuar nga subjekti privat “C..” në vlerën prej 1,800,000 lekë, të cilat janë kontabilizuar në debi të llogarisë 602 zëri “pritje përcjellje”. Krahas këtyre shpenzimeve, sipas programeve për çdo muaj kryhen përsëri shpenzime për pritje nëpërmjet subjektit privat “K.M”, për çdo takim që zhvillohen në ambientet e MPJ-së, të cilat për periudhën objekt auditimi kapin shumën prej 8,510,400 lekë. Për periudhën objekt auditimi, konstatohet se shpenzimet në total për pritje përcjellje të të gjitha kategorive për vitin 2015 kapin shumën prej 24,129,709 lekë dhe për vitin 2016 kapin shumën prej 53,999,451 lekë.

Nga këto shpenzime, nuk janë veçuar shpenzimet brenda ambienteve të MPJ me qëllim kryerjen e një analize të veçantë për efektivitetin e shpenzimeve pritje e përcjelle që behën brenda ambienteve të MPJ-së në se duhet përdorur blerja e kiteve me procedurë të vogël apo kryerja e shërbimit për pritje e përcjellje nëpërmjet klubit privat të MPJ-së, me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike dhe uljen e shpenzimeve procedurale”, thuhet në raportin e KLSH.

Artikulli paraprakBiznesmeni që u kap me mijëra euro dhe patentat e Tahirit hotel me 5 yje në mes të Tiranës
Artikulli vijuesBerisha: Dogana ka grumbulluar 960 milionë euro këtë vit